TERMES I CONDICIONS

1. ASPECTES GENERALS

Els següents termes i condicions s'apliquen a totes les comandes realitzades pel client (en endavant, "Vostè") a FAMICASA, SL, B17353541, en endavant "Burricleta", "nosaltres" o "nostre", a través del lloc web de Burricleta, lloc web mòbil, aplicació mòbil o formulari de comanda en catàleg (en conjunt referits com "burricleta.com"). En utilitzar burricleta.com i / o realitzar una comanda, accepta vincular-se als termes i condicions establerts en el present document (els "Termes"). Assegureu-vos d'haver llegit i comprès els Termes abans de realitzar la seva comanda. Les comandes podran ser realitzats únicament per persones amb 18 anys com a mínim, no tutelats, amb una adreça postal que correspongui a territori peninsular de l'Estat espanyol i a les Illes Balears, també podem atendre a les adreces de fora de l'Estat espanyol, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla sempre que hi hagi una petició i posterior confirmació prèvia per escrit des del correu ixop@burricleta.com. La inclusió de qualsevol producte o servei en burricleta.com en un moment donat no implica ni garanteix que el producte o servei estigui disponible en qualsevol moment. Reservat el dret d'interrompre la continuïtat d'un producte en qualsevol moment.

Reservat el dret de modificar aquests Termes ocasionalment sense previ avís a vostè. La versió dels Termes que s'aplicarà a la seva comanda serà l'existent en burricleta.com en el moment de realitzar la comanda. Aquests Aspectes Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si marca el quadre d'acceptació de les condicions en realitzar el procés de compra.

2.PREUS I DESPESES DE LLIURAMENT

Els preus mostrats en burricleta.com inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) obligatori, però no inclouen les despeses de lliurament. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda. La despesa del lliurament de cada comanda serà el mateix, amb independència de la mida o pes de la seva comanda. El cost de cada mètode de lliurament s'indicarà clarament durant el procés de compra. La nostra tarifa de lliurament estàndard és de 10 €. Si no poguéssim lliurar la seva comanda completa, havent de realitzar més d'un lliurament, no incorrerà en despeses addicionals per aquests lliuraments posteriors. Els preus en botiga, catàleg i online poden variar. A la secció Outlet Burricleta podrà oferir productes provinents de devolucions de clients o amb alguna falta no significativa per al seu funcionament (p. Ex. Embalatge no original) que es descriurà exacta i detalladament en la descripció de l'article. Tots els productes d'aquesta categoria són completament nous excepte els que específicament s'indiqui en la seva descripció que no ho siguin. Per a aquests últims, Burricleta respondrà davant de qualsevol falta de conformitat en el termini d'un any des del lliurament (segons el termini reconegut per aquest tipus de productes en l'art. 123 del Reial Decret Legislatiu 1/2007) presumint que les faltes de conformitat durant els primers sis mesos ja existien quan el bé es lliuro (excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat), corresponent al comprador provar en els restants 6 mesos que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament.

3.COMANDA I CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

Les opcions de comanda es troben a la seva disposició en burricleta.com o via telefònica. El cost final de la comanda serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació triant l'opció "confirmar". Un cop realitzat la comanda, si ens ha facilitat una adreça de correu electrònic, rebrà un correu electrònic de confirmació. Si per algun motiu no poguéssim completar la seva comanda, li informaríem al més aviat possible. El compromís adquirit per Burricleta de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa Burricleta en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com demanat abusiu, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mismo.Si ja hem rebut el pagament de la comanda, intentarem reemborsar la quantitat aplicable seguint el mateix mètode utilitzat en realitzar el pagament. Si, per algun motiu, es mencionar ajustos alternatius, s'ho notificaríem demanant-li que contactés amb Atenció al client de Burricleta a la direcció ixop@burricleta.com qui tramitarà el reemborsament.

4. LLIURAMENT

Burricleta actua amb la màxima diligència en acceptar i processar les comandes, i s'esforça per lliurar la seva comanda en una direcció particular, punt de recollida o altra direcció localitzada a Espanya oa les Illes Balears, d'acord amb l'opció de lliurament que vostè hagi seleccionat. Realitzem lliuraments fora de l'Estat espanyol i a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla sempre que hi hagi una petició i posterior confirmació prèvia per escrit des del correu ixop@burricleta.com. Burricleta s'esforça per enviar les comandes amb la màxima diligència possible i d'acord amb l'ordre en què s'han formulat. El nostre objectiu és fer els lliuraments en 2 o 4 dies laborals, una vegada confirmat una comanda. Encara tractem de lliurar les comandes d'acord amb el període de temps comunicat, el lliurament pot demorar a causa de situacions inesperades. En el cas improbable que el temps de lliurament sigui superior a 15 dies, tindrà dret a cancel·lar la seva comanda. Abans que realitzi la seva comanda, l'informarem de les dades de lliurament esperats. Un cop realitzada la comanda, si ens ha facilitat una adreça de correu electrònic, rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de lliurament esperats. La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems o el dels fabricants i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client corri amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s'han de consignar les dades que permetin identificar el client, la comanda i el nombre de paquets que componen l'enviament. Productes de grans dimensions, com en general són les bicicletes, es lliuraran al portal, no es pujaran als pisos.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport. Assegurés que l'embalum rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a Burricleta a les següents 24 hores. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), hauràs de notificar Burrcileta en el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció via e- mail.

Si la seva comanda no arriba en la data programada, si us plau contacti amb Atenció al client de Burricleta a través del telèfon 972751017 o del correu electrònic ixop@burricleta.com. Cost de trucada: 0,08 cèntims / minut des de telèfon fix (les tarifes mòbils poden variar).

5. CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

Únicament es pot cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat. Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos per correu electrònic a ixop@burricleta.com, facilitant-nos el número de la comanda que vols cancel·lar. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (correu electrònic). Rebrà un reemborsament que exclourà les despeses de lliurament estàndards de Burricleta i que exclourà les despeses de devolució de 5 € dels articles de Burricleta, en cas d'haver-se generat aquestes despeses de devolució.

6. DEVOLUCIONS

Burricleta garanteix el reemborsament íntegre de la compra, d'acord amb l'apartat 5 (Anul·lació de la comanda), sempre que tots els articles es retornin en les mateixes condicions en què estaven en el moment de la recepció. Això implica que els articles no presentaran danys ni brutícia, no s'hauran usat, alterat o desgastat i que totes les etiquetes estaran intactes.

Es poden donar les següents situacions en el procés de devolució d'una comanda:

- L'article que he rebut ha patit danys durant el transport

Has comunicar-nos qualsevol trencament o desperfecte a causa del transport posant-te en contacte amb nosaltres per escrit al correu electrònic ixop@burricleta.com, ja que hem de tenir constància que hi ha hagut una incidència en el termini estipulat (set dies naturals després de la recepció de la comanda ).

Quan rebis el teu paquet, assegura't que el producte no hagi sofert danys durant el transport. L'embalum rebut ha d'estar externament en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a Burricleta a les següents 24 hores. Si no té símptomes exteriors d'haver patit cap dany durant el transport, i un cop signat l'albarà del transport, obre i comprova la mercaderia. En casos de deteriorament del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament), hauràs de notificar a Burricleta en el transcurs dels 7 dies posteriors a la recepció via correu electrònic a ixop@burricleta .com i seguir les instruccions per a l'enviament de la devolució tal com et indiquem.

- L'article que he rebut no em satisfà i he decidit tornar-lo. Tens 14 dies hàbils des de la recepció de la teva comanda per poder tornar-lo. Igual que en l'ocasió anterior, és fonamental que et posis en contacte amb nosaltres per escrit al correu electrònic ixop@burricleta.com perquè puguem tramitar la teva devolució. Hauràs de seguir les instruccions per a l'enviament de la devolució tal com t'indiquem. En casos de desgast o deteriorament, Burricleta acordarà amb el client l'import a retornar. El client corre amb les despeses íntegres de transport i gestió.

- El producte és defectuós (he detectat mal funcionament) i està dins del termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda (Desistiment de compra).

Si detecta un defecte en el funcionament del producte dins dels primers 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda, pots procedir a la seva devolució. Igual que en ocasions anteriors, és fonamental que et posis en contacte amb nosaltres per escrit al correu electrònic ixop@burricleta.com perquè puguem tramitar la teva devolució. Hauràs de seguir les instruccions per a l'enviament de la devolució tal com et indiquem.

Important: En ocasions es tornen productes manipulats i deteriorats. En el cas que el nostre servei postvenda detecti que l'article retornat mostra desgast a causa de manipulació, no s'acceptarà la devolució, i en cas que s'acceptés, no es retornarà el 100% de l'import abonat en la comanda. Burricleta (Famicasa SL) no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com accessoris. El reemborsament dels teus diners s'efectuarà en un termini màxim de 14 dies hàbils.

Per poder retornar una comanda assegura't que compleixes amb tots els requisits exigits:

- Aquestes dins del termini màxim de 14 hàbils des de la recepció de la comanda

- Has contactat amb nosaltres per comunicar la teva decisió i hem acceptat la devolució

- L'article ha d'anar en el seu embalatge original

- L'article ha d'estar en perfecte estat

- L'article s'ha d'enviar amb tota la documentació que incloïa

- El producte ha d'estar perfectament embalat per evitar incidències o danys en el transport, degudament protegit dins de la caixa original amb les proteccions que inclou destinades per a aquesta finalitat (suros, poliexpand, plàstic bombolla, etc.) i evitant qualsevol tipus de manipulació en el mateix.

La devolució per desistiment dels següents productes no serà en cap moment possible:

Tot tipus de Programari el precinte / Embalatge hagi estat danyat o obert. Per motius d'higiene tota mena de productes relacionats amb la Cura personal, salut i higiene. Tots els productes que requereixin contacte directe amb algunes parts del cos com ara Auriculars In-EAR, roba, l'embalatge hagi estat desprecintat o es detectin els mes mínims signes d'ús. Tot tipus de productes que requereixin una instal·lació fixa professional i hagin estat instal·lats amb posterioritat a la compra (aparcament, subjeccions, canvis, etc.). Llibres l'embalatge o precinte hagi estat obert. Llibres amb signes de deteriorament o desgast.

En qualsevol dels casos, l'article (o articles) es retornarà en un termini no superior a 14 dies. Tramitarem el reemborsament intentant seguir el mateix mètode utilitzat en realitzar el pagament (o, si els articles encara no s'han pagat, reflectirem la devolució dels mateixos en el balanç del seu compte) tan aviat com sigui possible i no més tard de 14 dies des de la notificació de la cancel·lació, sempre que hàgim rebut els articles. Es podrà utilitzar un altre mètode de pagament per a la devolució sempre que vostè doni el seu consentiment per a aquest canvi; sense que això suposi cap despesa addicional. Si l'article que ha rebut està defectuós, si us plau notifiqui immediatament a Burricleta i procedeixi a la seva devolució. Les clàusules establertes en el present document no limiten cap dret obligatori aplicable. Ha de retornar l'article (o articles) mitjançant enviament a Burricleta, Carrer de la Barca 16, Girona - 17004 i les despeses de devolució van a compte del client excepte si el producte és clarament defectuós.

7. FORMES DE PAGAMENT

Podeu introduir les seves dades de pagament en el moment de realitzar la comanda utilitzant una targeta de crèdit o dèbit en vigor (ja sigui VISA o Mastercard). La quantitat aplicable es reservarà immediatament a la targeta, tot i que no s'ha de deduir fins que s'enviï la mercaderia. Burricleta es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de crèdit o dèbit, la seva situació creditícia en relació amb el valor de la comanda i si les dades de la direcció del comprador són correctes. Depenent dels resultats d'aquestes comprovacions, pot ser que rebutgem algunes comandes. Si us plau, recordeu que no acceptem targetes regal ni targetes de mercaderia com a formes de pagament a través de burricleta.com. Qualsevol altra forma de pagament no estipulada aquí només pot ser acceptada mitjançant sol·licitud a ixop@burricleta.com i tenint resposta per escrit des d'aquesta mateixa direcció.

Vostè rebrà la factura requerida legalment al correu electrònic de confirmació de l'enviament.

8. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Res del que expressat en aquests Termes exclourà o limitarà la responsabilitat de Burricleta respecte a qualsevol assumpte en el que seria il·legal per a nosaltres limitar o excloure la nostra responsabilitat.

No pretenem excloure la responsabilitat d'una representació fraudulenta per la nostra part o per la dels nostres empleats o agents.

Si incomplim els presents Termes, únicament ens responsabilitzarem de les pèrdues derivades d'una conseqüència raonablement previsible de l'incompliment.

Burricleta no es responsabilitzarà de les pèrdues indirectes enteses com un efecte secundari de la pèrdua o dany principal, com la pèrdua de beneficis o la pèrdua d'oportunitats; ni de no lliurar les mercaderies o de no complir alguna de les nostres obligacions d'acord amb aquests Termes sempre que aquest incompliment es degui a una situació que estigui fora del nostre control raonable, la qual cosa inclou a manera enunciativa, incendis, inundacions, tempestes, vandalisme, disturbis socials, guerres, accidents nuclears o activitats terroristes. La responsabilitat màxima que assumim davant vostè per qualsevol pèrdua o dany en relació amb la seva comanda en burricleta.com es limitarà al preu total de la seva comanda.

9.COLORS

Fem tot el raonable possible per mostrar amb màxima precisió les característiques dels nostres productes i els seus colors. El color que vostè veu dependrà del seu ordinador, no podent garantir-li que el seu ordinador mostri amb màxima precisió aquests colors.

10.GARANTIA

En cas que hi hagi defectes en les mercaderies que ha adquirit, Burricleta acata totes les normatives obligatòries en matèria de garantia. La garantia dels productes venuts per Burricleta es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d'aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte. En cas de manca de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en la resta 18 mesos (és a dir, des del setè fins a finalitzar els dos anys) que el bé era no conforme, tot això d'acord amb l'article 114 i següents de l'esmentat Reial Decret Legislatiu (Fullet garanties (PDF)). Els fabricants poden oferir garanties addicionals, l'extensió i durada difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són exclusivament a càrrec del fabricant que s'obliga a elles. En virtut del Reial Decret Legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual: "El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. " En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de Burricleta. Burricleta no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d'accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants. El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'abans esmentat article 123 del Reial Decret Legislatiu. En cas de reparacions de productes, el client haurà d'acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana acudir als Serveis d'Assistència Tècnica per agilitzar els tràmits de reparacions. La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa. Burricleta no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través Famicasa SL i que no constin a la factura de venda.

11.ACCÉS A LA WEB PER PART DE L'USUARI / CLIENT

Els clients i usuaris de la pàgina web de Burricleta tindran dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé Burricleta es reserva el dret a restringir l'accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats. Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de Burricleta té dret a registrar com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats si compleix amb les concretes condicions de l'oferta que per a cada producte s'especifiquin. La informació pública continguda en la pàgina web de Burricleta referida tant a la companyia com a les marques, productes, logotips, ... de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s'autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client / usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de Burricleta, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes que preveu l'apartat XI sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Registre d'usuari: El client / usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts per Burricleta ha de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessàries per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI / CIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon).

L'usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d'edat. En cas contrari, la responsabilitat per fer comandes per menors d'edat anirà a càrrec dels pares o els tutors legals del menor. Per poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionés a Burricleta de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal. Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.

Burricleta podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d'una clau d'accés personalitzada (login) i una paraula de pas (password) per a facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client podrà designar al seu criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre que aquestes estiguin disponibles o no es trobin assignades a altres clients. No s'admetran claus o contrasenyes amb continguts immorals, injuriosos, vexatoris, discriminatoris o que contravinguin el que disposen les lleis, ni aquelles amb termes que al·ludeixin a marques, productes o denominacions protegits per les disposicions legals sobre Propietat Intel·lectual, Industrial o contràries als drets a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d'accés i de la seva contrasenya. Burricleta queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d'accés.

El client té dret a la confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades. A la no difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu consentiment. A no rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d'haver rebutjat. A accedir, rectificar, cancel·lar i / o oposar-se al tractament de les dades personals del client que constin a la base de dades de Famicasa SL a petició del client, tot això d'acord amb el que disposa l'apartat sobre Protecció de Dades Personals. A accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de Burricleta. A conèixer en cada moment l'estat de tramitació de la comanda efectuada. No tindran la consideració de consumidors i usuaris els que sense constituir-se en destinataris finals adquireixin, emmagatzemin, utilitzin o consumeixin béns o serveis, per tal d'integrar-los en processos de producció, transformació, comercialització, activitat professional o prestació a tercers, de manera que no es beneficien dels drets atorgats als consumidors. Burricleta no acceptés devolucions per desistiment per part d'empreses.

El client o usuari és obliga a conservar les seves claus personals amb la deguda diligència, utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per Burricleta a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, introduir continguts denigrants o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret, respectar el pacte de compra un cop acceptada la comanda, amb l'oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de dur a terme conductes abusives i antijurídiques en la contractació, utilitzar la informació publicada per Burricleta exclusivament per el client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa, no reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Burricleta en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

12. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació rebuda per Burricleta a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Burricleta observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per a, en relació a aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta. D'acord amb la legislació vigent, Burricleta recull dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer de què és titular i el tractament està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol·licitades a la Companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L'entitat responsable dels fitxers és Famicasa SL. L'usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessàries per a donar-se d'alta com a client de la companyia i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI / NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon / fax) . El registre d'aquestes dades és obligatori; la manca d'emplenament dels mateixos per part de l'usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Burricleta pugui gestionar correctament les comandes efectuades. Burricleta sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l'usuari. L'usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l'alta com a client o formalització de la compra. Burricleta pot permetre que terceres empreses de publicitat col·loquin anuncis al seu web. Les dades podran ser utilitzades per Burricleta amb la finalitat de remetre a l'usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l'adreça de correu electrònic o personal proporcionada, al que el client consent expressament; no obstant això, el client podrà optar en tot moment per rebutjar l'enviament d'aquesta informació enviant un correu electrònic en aquest sentit. Igualment, el client consent expressament que Burricleta comuniqui aquestes dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda. Burricleta podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes en la llei. Les dades recollides per Burricleta podran ser tractats i emmagatzemats en qualsevol país on tingui instal·lacions. Si per a proporcionar-li la informació, productes o serveis que vostè ens requereixi haguéssim de recórrer a altres empreses (Correus o una empresa de missatgeria o transports, per exemple), només se'ls proporcionarà la informació estrictament imprescindible perquè realitzin la seva comesa i se'ls prohibeix utilitzar aquesta informació amb cap altra finalitat.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Famicasa SL entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l'exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets de accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Carrer Major, 65-17.257 - Gualta.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades: Burricleta declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l'usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Perquè el lloc web funcioni de forma òptima, de vegades és necessari obtenir diversa informació de l'ordinador que accedeix a ella o identificar-lo. Per exemple, per poder comptabilitzar les visites que rep el lloc, per saber quin tipus de navegador utilitza cada usuari o per evitar que l'usuari hagi de seleccionar l'idioma en què desitja que se li mostri la web cada vegada que accedeix a ella. En cap cas aquesta identificació ens proporciona informació personal sobre vostè o ens permet conèixer el contingut del seu ordinador. Per a la identificació esmentada, habitualment s'utilitzen uns fitxers de text anomenats "cookies" que s'emmagatzemen temporalment al seu ordinador. El lloc web consulta les "cookies" automàticament quan vostè accedeix a ell, i gràcies a això pot mostrar-li el contingut en l'idioma que heu seleccionat anteriorment, oferir continguts específics en funció d'eleccions anteriors, permetre-li l'accés a zones reservades o emmagatzemar els productes que vostè ha seleccionat en cas que existeixi un sistema de compra amb "carret" o "cistella", entre moltes altres funcions possibles. Vostè pot configurar el seu navegador d'Internet perquè no accepti cookies, però en aquest cas és possible que no pugui utilitzar totes les funcionalitats que li ofereix el lloc web.

13. DRETS RESERVATS

Burricleta es reserva el dret de conservar, modificar o suspendre la seva web sense previ avís, modificar el preu de les ofertes, rebutjar comandes per falta d'existències o impagament del client, rebutjar l'accés a les eines informàtiques a clients en cas d'incompliment d'aquestes condicions, percebre l'import de les compres del client acceptada la transacció, reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part del client, reservar-se el dret d'efectuar sortejos de béns o serveis a la seva pàgina web, utilitzar la informació publicada per Burricleta exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa, no reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per Burricleta en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia i procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics . Burricleta no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

14. CESSIÓ

Burricleta es reserva el dret de cessió o pignoració dels pagaments que s'hagin de fer i que sorgeixin en relació amb el lliurament de la mercaderia, incloent qualsevol despesa a causa de terceres parts.

15. SEGREGACIÓ

Si un tribunal o organisme regulador desaprova o entén que alguna part d'aquests Termes no és efectiva, la resta de Termes seguirà en vigència.

16.TITULARITAT DELS DRETS

Tot dret de propietat intel·lectual, com marques comercials o drets d'autor existents a burricleta.com, correspon a Famicasa SL ia les seves filials o llicenciats. Es prohibeix qualsevol ús de burricleta.com o del seu contingut, incloent la còpia o l'emmagatzematge d'aquest contingut total o parcialment, per a un ús diferent de la persona i no comercial, sense el permís de Burricleta.

17.INFORMACIÓ DE L'EMPRESA

Famicasa, S.L.

Carrer Major, 65

17257 - Gualta

CIF: B17353541

Informació de contacte:

Burricleta Girona

Carrer de la Barca, 16

17004 - Girona

Correu electrònic: ixop@burricleta.com

Telèfon: 972751017

És possible que en algun moment haguem de fer canvis en els nostres termes i condicions per a adaptar-la a les lleis vigents en cada moment. Per això, li recomanem que accedeixi a aquesta pàgina cada vegada que vagi a enviar dades personals o fer alguna compra.


Gastronomia Artesana Valenciana